Ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Świadczenia gwarantowane w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej to świadczenia  polegające  na udzielaniu przez świadczeniodawcę świadczeń opieki zdrowotnej osobom, które nie wymagają leczenia w warunkach całodobowych lub całodziennych, są udzielane w poradniach specjalistycznych w przypadkach wynikających ze stanu zdrowia  przez lekarza posiadającego odpowiednie kwalifikacje albo przez inną osobę, która ma uprawnienia do udzielania świadczeń specjalistycznych.

Na podstawie zawartej  umowy  z Narodowym Funduszem Zdrowia  realizujemy  świadczenia zdrowotne ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w poradniach  

ALERGOLOGICZNEJ

DERMATOLOGICZNEJ

DIABETOLOGICZNEJ

ENDOKRYNOLOGICZNEJ

KARDIOLOGICZNEJ

NEUROLOGICZNEJ

OKULISTYCZNEJ

OTOLARYNGOLOGICZNEJ

PORADNI DLA KOBIET (POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNA) – świadczenia zdrowotne nie wymagają skierowania

REUMATOLOGICZNEJ

MEDYCYNY SPORTOWEJ

Porada specjalistyczna to wydanie przez lekarza specjalistę opinii o stanie zdrowia pacjenta oraz wskazanie dalszego toku leczenia na podstawie wykonanych badań diagnostycznych. Podczas pierwszej wizyty specjalista decyduje o tym, czy wystarczy jednorazowa konsultacja, czy też konieczne jest objęcie opieką specjalistyczną. W przypadku, gdy pacjent zostaje objęty opieką poradni specjalistycznej i wymaga wykonania niezbędnych dla prawidłowego leczenia dodatkowych badań diagnostycznych, skierowania na te badania wystawia lekarz specjalista. Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne obejmują ponadto zlecanie zaopatrzenia w wyroby medyczne, kierowanie na inne konsultacje specjalistyczne, leczenie szpitalne, leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację leczniczą, niezbędną edukację i promocję zachowań prozdrowotnych, wykonywanie badań profilaktycznych (cytologia).

Realizacja wizyty pierwszorazowej u specjalisty odbywa się na podstawie  skierowania. Pacjent ma prawo wyboru lekarza specjalisty spośród podmiotów które posiadają zawartą umowę na realizację świadczeń w określonych  poradniach i sam pacjent decyduje, którą placówkę medyczną wybiera. Nie istnieje pojęcie rejonizacji, nie trzeba również być pacjentem POZ w placówce medycznej, którą wybraliśmy do leczenia specjalistycznego.

Bez skierowania ze świadczeń w poradniach specjalistycznych korzystają:

  • osoby chore na gruźlicę;
  • osoby zakażone wirusem HIV;
  • inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci oraz osoby represjonowane;
  • cywilne niewidome ofiary działań wojennych;
  • uprawnieni żołnierze lub pracownicy, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa;
  • weterani poszkodowani, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa;
  • osoby uzależnione od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych – w zakresie lecznictwa odwykowego;
  • działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych (od 31.08.2017);
  • osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (od 01.07.2018).

Rejestracja do poradni specjalistycznych możliwa jest na podstawie zgłoszenia osobistego, telefonicznego lub za pośrednictwem osób trzecich. Pacjent może wpisać się na listę oczekujących u jednego świadczeniodawcy.
W przypadku, kiedy nie może stawić się na wyznaczony termin wizyty jest on obowiązany niezwłocznie powiadomić o tym placówkę medyczną, w celu umożliwienia skorzystania z porady specjalistycznej kolejnemu pacjentowi z listy oczekujących.

Z leczenia w w/w poradniach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej można skorzystać w lokalizacji

  • Przychodnia Rejonowa ul. Traugutta 3 38-460 Jedlicze