DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jedliczu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jedliczu

 1. Traugutta 3, 38-460 Jedlicze

Nr tel.: 13 43 80 918

e-mail: biuro@zozjedlicze.pl

Strona internetowa: http://zozjedlicze.pl

 

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedliczu, tj. http://zozjedlicze.pl

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

.

Data publikacji strony internetowej… 07.08.2012 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji 11.03.2021 r.

 

 

Status zgodności

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami wg WCAG 2.0:

 • zmiana kontrastu na wysoki/negatywny,
 • możliwość powiększenia/zmniejszania tekstu na stronie,
 • wyraźny wizualny fokus w aktywnych elementach, takich jak odnośniki, banery czy pola formularza,
 • na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 • Ustawienie skali szarości strony
 • Ustawienie jasności tła
 • Podkreślenie linków

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest  Bartosz Knap., z którą można kontaktować się:

– pod adresem poczty elektronicznej: bartosz.knap@gidsoft.pl

– pod numerem telefonu: +48 661 681 679

 

Wnioski w powyższym zakresie można również składać:

– pod adresem poczty elektronicznej biuro@zozjedlicze.pl

– pod numerem telefonu: 13 43 80 918

 

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Procedura wnioskowo-skargowa 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia
z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do  Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:   https://www.rpo.gov.pl/

 

 

Dostępność architektoniczna

Budynki w których świadczone są usługi medyczne przez Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jedliczu:

 

Przychodnia Rejonowa SPG ZOZ w Jedliczu

 1. Traugutta 3, 38-460 Jedlicze

 

 

Ośrodek Zdrowia w Jaszczwi

Jaszczew 8, 38-460 Jedlicze

 

Punkt Lekarski w Potoku

Potok  80, 38-404 Potok

 

Punkt Lekarski w Moderówce

Moderówka 134a, 38-460 Jedlicze

 

W zakresie dostępności architektonicznej:

 1. Wejścia główne do budynków bezkolizyjne, komunikacja w budynkach dostępna korytarzami, schodami, windami. Dostępne miejsce parkingowe,
 1. przestrzenie komunikacyjne budynków wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na dwóch poziomach, komunikacja pionowa – windy z wyłączeniem Punktu Lekarskiego w Moderówce – Punkt znajduje się na parterze budynku),
 2. instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynkach, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń – schody główne + pochylnia, winda, szerokie korytarze