Dostępność Plus 2022 w SPG ZOZ Jedlicze

O Projekcie
Wnioskodawca: SAMODZIELNY PUBLICZNY GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W JEDLICZU
Okres realizacji: 01.11.2022 – 30.06.2023
Celem projektu jest przeprowadzenie działań w zakresie wprowadzenia zmian architektonicznych, cyfrowych i informacyjno-komunikacyjnych w SPG ZOZ, przyczyniających się do zwiększenia dostępności i jakości usług zdrowotnych świadczonych w ramach POZ dla osób ze szczególnymi potrzebami.
Zadania:
1. Prace remontowe w obiekcie Przychodni Rejonowej w Jedliczu w zakresie poprawy dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.
2. Zakup urządzeń i sprzętu medycznego zwiększające dostępność placówki dla osób ze szczególnymi potrzebami.
3. Doposażenie sprzętowe serwerowni i zakup oprogramowania do obsługi usług medycznych.
4. Przeszkolenie kadry SPG ZOZ w Jedliczu w zakresie: „Zatrudnianie osób z niepełnosprawnością”, kompetencji cyfrowej oraz komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami.
Finansowe przedsięwzięcia:
WARTOŚĆ GRANTU: 717 404,00 PLN, w tym:
a) Wsparcie finansowe ze strony Unii Europejskiej: 604 628,09 PLN
b) Wsparcie finansowe ze strony budżetu państwa: 112 775,91 PLN
c) Wkład własny: 0,00 PLN