ZOZ Jedlicze

Teleporady

ZARZĄDZENIE NR 1/2021 DYREKTORA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W JEDLICZU

PUBLICZNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W JEDLICZU

z dnia 1 luty 2021 roku w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedliczu

Na podstawie art. 23 oraz art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2020, poz. 295 z późn.zm.) niniejszym zarządzam, co następuje:

§ 1

W Regulaminie Organizacyjnym Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedliczu, ustalonego Zarządzeniem nr 5/2012 z dnia 1 lipca 2012 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Jedliczu w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedliczu wprowadza się następujące zmiany:

W Rozdziale III Struktura Organizacyjna Przychodni i miejsca udzielania świadczeń w § 6 dodaje się ust. 2, który otrzymuje brzmienie:

– Zasady udzielania świadczeń medycznych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w formie teleporad.

Rodział Trzeci

Struktura Organizacyjna Przychodni i miejsca udzielania świadczeń

§ 6 ust. 2 Zasady udzielania świadczeń medycznych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w formie teleporad.

 • Świadczenia zdrowotne w SPG ZOZ w Jedliczu udzielane są w siedzibie podmiotu,
  w jednostkach organizacyjnych w miejscach udzielania świadczeń lub za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.
 • Szczegółowy sposób udzielania świadczeń w formie teleporad w Podstawowej Opiece Zdrowotnej określony został w informacji stanowiącej załącznik nr 1 do zarządzenia.
 • Informacja stanowiąca załącznik o sposobie udzielania świadczeń w formie teleporad przez SPG ZOZ w Jedliczu zawiera postanowienia określone
  w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporad w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.
 • Udzielanie świadczeń w formie teleporad w Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej określony został w załączniku nr 2 do zarządzenia.
 • Ochrona danych osobowych podczas udzielania świadczenia w formie teleporad stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie podlega udostępnieniu w SPG ZOZ w Jedliczu, w jednostkach organizacyjnych oraz na stronie internetowej www.zozjedlicze.pl.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisał: Artur Stachowicz, Zastępca Dyrektora do spraw Opieki Zdrowotnej

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2021 z dnia 1 luty 2021r. Dyrektora SPG ZOZ w Jedliczu w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedliczu

I PODSTAWOWE ZASADY KORZYSTANIA Z TELEPORAD W RAMACH POZ

 • Teleporada jest świadczeniem zdrowotnym udzielanym w formie porady telefonicznej.
 • Teleporady udzielane są bezpłatnie dla pacjentów, którzy złożyli swoją deklarację w Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Jedliczu (dalej SPG ZOZ).
 • Osobą udzielającą teleporady może być lekarz/pielęgniarka/położna stosownie do swoich uprawnień i zakresu świadczonych usług.
 • Pacjent dokonuje rezerwacji terminu teleporady telefonicznie, tj. ustala datę
  i godzinę z pracownikiem SPG ZOZ dzwoniąc pod numery telefonów:
  Jedlicze – 13 43 520 31, Jaszczew – 13 43 122 08, Moderówka – 13 43 124 12, Potok – 13 43 606 06
 • Lekarz/pielęgniarka/położna w wyznaczonym terminie skontaktuje się
  z Pacjentem telefonicznie na wskazany przez Pacjenta numer telefonu, przy czym teleporada jest realizowana nie później niż w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu zgłoszenia się Pacjenta telefonicznie.
 • Pacjent ma prawo do zgłoszenia w trakcie teleporady woli osobistego kontaktu
  z personelem medycznym.
 • Dopuszcza się możliwość przesyłania przez pacjentów informacji w formie graficznej lub tekstowej na adresy e-mail podane przez personel placówki podczas rejestracji bądź MMS na numer telefonu podany przez lekarza/pielęgniarkę/położną w trakcie teleporady.
 • Przed udzieleniem teleporady lekarz /pielęgniarka/położna identyfikuje Pacjenta na podstawie otrzymanych danych od Pacjenta lub osoby rejestrującej Pacjenta tj.:
  • imię i nazwisko Pacjenta
  • numer PESEL pacjenta
  • adres zamieszkania pacjenta
  • w przypadku gdy Pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imię(imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania.

Zakres teleporady

 • Podczas teleporady lekarz może udzielić porady medycznej, zinterpretować wynik badania, udzielić informacji o przypisanych lekach, wystawić e-receptę, e-skierowanie, e-zwolnienie, e-zlecenie na wyroby medyczne, a także wystawić dokumenty w formie papierowej do odbioru osobistego w Poradni (m.in. skierowania na badania diagnostyczne i laboratoryjne). Ponadto Pacjent informowany jest o możliwości założenia Internetowego Konta Pacjenta (IKP) oraz sposobie realizacji wyżej wymienionych e-dokumentów. Sposoby realizacji e-recepty, e-skierowania, e-zwolnienia, e-zlecenia na wyroby medyczne dostępne są na stronach:
 • Decyzję o wypisaniu e-recepty zawsze podejmuje lekarz/pielęgniarka udzielający teleporady. W przypadku wystawiania e-recepty na leki refundowane lekarz/pielęgniarka zweryfikuje ubezpieczenie zdrowotne w systemie eWUŚ, oraz uprawnienia do refundacji. W przypadku gdy NFZ nie potwierdzi ubezpieczenia lub pacjent nie posiada odpowiednich uprawnień, lekarz wypisze recepty z odpłatnością 100%.
 • Jeśli stan zdrowia Pacjenta lub zgłoszony w trakcie teleporady problem medyczny tego wymaga, lekarz/pielęgniarka/położna może zdecydowaćo konieczności zgłoszenia się na wizytę lekarską przez Pacjenta osobiście, wezwania pogotowia lub uzyskania innej pomocy medycznej.

Rezygnacja i Anulowanie wizity

 • Lekarz/pielęgniarka/położna dokona trzech (3) prób połączenia się
  z Pacjentem w czasie przewidzianym i przekazanym Pacjentowi na odbycie teleporady w odstępie nie krótszym niż 5 min. Brak kontaktu z Pacjentem w ustalonym terminie teleporady skutkuje jej anulowaniem. W takich sytuacjach obowiązuje ustalenie nowego terminu teleporady przez Pacjenta dzwoniąc na podane wyżej numery telefonów.
 • SPG ZOZ w Jedliczu nie ponosi odpowiedzialności za usterki techniczne, uniemożliwiające nawiązanie lub kontynuowanie połączenia, nie leżące po stronie SPG ZOZ w Jedliczu – wówczas ponowiona zostanie próba połączenia ale jedynie w ramach czasu przewidzianego na teleporadę.
 • W przypadku odwołania teleporady ze strony SPG ZOZ, zostanie zaproponowany Pacjentowi inny dogodny termin na zrealizowanie teleporady.
 • W przypadku braku możliwości przeprowadzenia teleporady w dniu i o godzinie ustalonej z pacjentem z przyczyn leżących po stronie SPG ZOZ w Jedliczu (nieobecność lekarza, awaria sprzętu), SPG ZOZ skontaktuje się z pacjentem bezzwłocznie celem wyznaczenia nowego terminu teleporady.
 • Osoba udzielająca teleporady ma obowiązek przed jej udzieleniem potwierdzić tożsamość Pacjenta na podstawie danych wskazanych w dokumentacji medycznej lub deklaracji wyboru.
 • Osoba udzielająca teleporady ma obowiązek dokonania adnotacji w dokumentacji medycznej o realizacji świadczenia zdrowotnego w formie teleporady.
 • Teleporady muszą być przeprowadzane w warunkach gwarantujących poufność, w tym zapewnienie braku dostępu osób nieuprawnionych do informacji przekazywanych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności w związku z udzieleniem teleporady.
 • W przypadku przekazywania informacji dotyczącej stanu zdrowia Pacjenta,
  w tym cyfrowego odwzorowania dokumentacji medycznej, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych, stosowane rozwiązania techniczno-organizacyjne służące zapewnieniu transmisji dokumentów elektronicznych
  w postaci graficznej i tekstowej, muszą zapewniać ich integralność oraz ochronę przed nieuprawnionym wykorzystaniem, przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utraceniem, zmodyfikowaniem, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem.
 • Osoba udzielająca teleporady na podstawie badania podmiotowego i po analizie dostępnej dokumentacji medycznej Pacjenta, w tym udostępnionej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, musi ustalić czy:
  • udzielenie świadczenia zdrowotnego, w tym ustalenie, czy teleporada jest wystarczająca dla problemu zdrowotnego będącego jej przedmiotem,
  • poinformować Pacjenta o konieczności udzielenia świadczenia zdrowotnego w bezpośrednim kontakcie z Pacjentem, jeżeli charakter aktualnego problemu zdrowotnego uniemożliwia udzielenie świadczenia zdrowotnego w formie teleporady.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2021 z dnia 1 luty 2021r. Dyrektora SPG ZOZ w Jedliczu w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedliczu

Podstawowe zasady korzystania z teleporad w ramach AOS

 • W SPG ZOZ w Jedliczu lekarze specjaliści w ramach poradni specjalistycznych dostępnych w Przychodni mogą udzielać świadczeń w formie porady telefonicznej.
 • Ze świadczenia w poradniach specjalistycznych (teleporad) skorzystać mogą Pacjenci kontynuujący opiekę w konkretnej poradni specjalistycznej zgodnie
  z ustalonym planem leczenia i stanem klinicznym, którzy pozostają już pod stałą opieką specjalistów i wymagają okresowej kontroli.
 • Celem skorzystania z teleporady w poradni specjalistycznej Pacjent dokonuje rezerwacji terminu teleporady telefonicznie, tj. ustala datę i godzinę z pracownikiem SPG ZOZ dzwoniąc pod numer telefonu:  13 43 520 31.

 • Lekarz specjalista w wyznaczonym terminie skontaktuje się z Pacjentem telefonicznie na wskazany przez Pacjenta numer telefonu.
  Dopuszcza się możliwość przesyłania przez Pacjentów informacji w formie graficznej lub tekstowej na adresy e-mail podane przez personel placówki podczas rejestracji bądź MMS na numer telefonu podany przez lekarza w trakcie teleporady.
  Przed udzieleniem teleporady lekarz identyfikuje Pacjenta na podstawie otrzymanych danych od Pacjenta lub osoby rejestrującej Pacjenta tj.:
  • imię i nazwisko Pacjenta
  • numer PESEL Pacjenta
  • adres zamieszkania Pacjenta
  • w przypadku gdy Pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania.

Zakres teleporady

 • Podczas teleporady lekarz może udzielić porady medycznej, zinterpretować wynik badania, udzielić informacji o przypisanych lekach, wystawić e-receptę, e-skierowanie, e-zwolnienie, e-zlecenie na wyroby medyczne, a także wystawić dokumenty w formie papierowej do odbioru osobistego w Poradni (m.in. skierowania na badania diagnostyczne i laboratoryjne).
 • Jeśli stan zdrowia Pacjenta lub zgłoszony w trakcie teleporady problem medyczny tego wymaga, lekarz może zdecydować o konieczności zgłoszenia się na wizytę lekarską przez Pacjenta osobiście, wezwania pogotowia lub uzyskania innej pomocy medycznej.

REZYGNACJA i ANULOWANIE WIZYTY

 • Lekarz dokona próby połączenia się z Pacjentem w czasie przewidzianym                 i przekazanym Pacjentowi na odbycie teleporady. Brak kontaktu z Pacjentem                  w ustalonym terminie teleporady skutkuje jej anulowaniem. W takich sytuacjach obowiązuje ustalenie nowego terminu teleporady przez Pacjenta dzwoniąc na podany wyżej numer telefonu.
 • SPG ZOZ w Jedliczu nie ponosi odpowiedzialności za usterki techniczne, uniemożliwiające nawiązanie lub kontynuowanie połączenia, nie leżące po stronie SPG ZOZ w Jedliczu – wówczas ponowiona zostanie próba połączenia ale jedynie                   w ramach czasu przewidzianego na teleporadę.
 • W przypadku odwołania teleporady ze strony SPG ZOZ, zostanie zaproponowany Pacjentowi inny dogodny termin na zrealizowanie teleporady.
 • W przypadku braku możliwości przeprowadzenia teleporady w dniu i o godzinie ustalonej z Pacjentem z przyczyn leżących po stronie SPG ZOZ w Jedliczu (nieobecność lekarza, awaria sprzętu), SPG ZOZ skontaktuje się z pacjentem bezzwłocznie celem wyznaczenia nowego terminu teleporady.
 • Osoba udzielająca teleporady ma obowiązek przed jej udzieleniem potwierdzić tożsamość pacjenta na podstawie danych wskazanych w dokumentacji medycznej lub deklaracji wyboru.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 1/2021 z dnia 1 luty 2021r. Dyrektora SPG ZOZ w Jedliczu w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedliczu

Ochrona danych osobowych podczas udzielania świadczenia w formie teleporady:

 • Przed przystąpieniem do udzielenia teleporady, pacjent powinien zostać poinformowany o przetwarzaniu danych osobowych. Należy wskazać, iż klauzula informacyjna znajduje się na stronie zozjedlicze.bip.gov.pl w zakładce RODO,
  a jeżeli Pacjent poprosi o informację na temat przetwarzania danych osobowych, klauzulę należy odczytać.
 • Lekarz powinien we własnym zakresie ocenić, czy osoba, z którą nawiązano połączenie, jest na pewno Pacjentem, któremu miała zostać udzielona teleporada.
 • Lekarz powinien wybrać optymalny sposób weryfikacji, który pozwoli na rzetelne uprawdopodobnienie tożsamości rozmówcy. Lekarz może potwierdzić tożsamość Pacjenta w oparciu o informacje wskazane w dokumentacji medycznej. Dane te posłużyć mogą do zadania pytań kontrolnych (np. o numer PESEL, drugie imię lub datę urodzenia pacjenta), na podstawie których lekarz potwierdza tożsamości rozmówcy.
 • Lekarz powinien zagwarantować, by teleporada udzielana była w warunkach zapewniających poufność rozmowy.
 • W pomieszczeniu, w którym znajduje się lekarz udzielający teleporady, nie powinien przebywać nikt inny, chyba że jest to inny pracownik medyczny zaangażowany w udzielanie świadczenia telemedycznego lub inna osoba zaakceptowana przez Pacjenta (np. tłumacz). Analogicznie, kanał komunikacji wykorzystywany do połączenia powinien zapewniać, że dostęp do niego będą miały tylko osoby upoważnione do uczestniczenia w teleporadzie (nie powinno się więc wykorzystywać np. kont wspólnych).
 • Pacjent powinien zostać poinformowany o tym, że w czasie rozmowy mogą paść informacje dotyczące stanu zdrowia – wobec czego powinien on zadbać o dyskretne warunki rozmowy.

 • Jeżeli występuje ryzyko ujawnienia (lub doszło do ujawnienia) danych pacjenta, należy niezwłocznie poinformować Administratora danych oraz inspektora ochrony danych.
Przejdź do treści