Teleporady

ZARZĄDZENIE NR 1/2021

DYREKTORA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W JEDLICZU

z dnia 1 luty 2021r.

w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedliczu

 

Na podstawie art. 23 oraz art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2020, poz. 295 z późn.zm.) niniejszym zarządzam, co następuje:

 

§ 1

W Regulaminie Organizacyjnym Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedliczu, ustalonego Zarządzeniem nr 5/2012 z dnia 1 lipca 2012 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Jedliczu w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedliczu wprowadza się następujące zmiany:

W Rozdziale III Struktura Organizacyjna Przychodni i miejsca udzielania świadczeń w § 6 dodaje się ust. 2, który otrzymuje brzmienie:

– Zasady udzielania świadczeń medycznych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w formie teleporad.

 

Rozdział III

Struktura Organizacyjna Przychodni i miejsca udzielania świadczeń

 

§ 6 ust. 2 Zasady udzielania świadczeń medycznych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w formie teleporad.
1. Świadczenia zdrowotne w SPG ZOZ w Jedliczu udzielane są w siedzibie podmiotu,
w jednostkach organizacyjnych w miejscach udzielania świadczeń lub za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

2. Szczegółowy sposób udzielania świadczeń w formie teleporad w Podstawowej Opiece Zdrowotnej określony został w informacji stanowiącej załącznik nr 1 do zarządzenia.

3. Informacja stanowiąca załącznik o sposobie udzielania świadczeń w formie teleporad przez SPG ZOZ w Jedliczu zawiera postanowienia określone
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporad w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

4. Udzielanie świadczeń w formie teleporad w Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej określony został w załączniku nr 2 do zarządzenia.

5. Ochrona danych osobowych podczas udzielania świadczenia w formie teleporad stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie podlega udostępnieniu w SPG ZOZ w Jedliczu, w jednostkach organizacyjnych oraz na stronie internetowej www.zozjedlicze.pl.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                            Artur Stachowicz

                                                                            Z-ca Dyrektora ds.

                                                                            Opieki Zdrowotnej

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2021 z dnia 1 luty 2021r. Dyrektora SPG ZOZ w Jedliczu w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedliczu

 

I PODSTAWOWE ZASADY KORZYSTANIA Z TELEPORAD W RAMACH POZ

 1. Teleporada jest świadczeniem zdrowotnym udzielanym w formie porady telefonicznej.

 

 1. Teleporady udzielane są bezpłatnie dla pacjentów, którzy złożyli swoją deklarację w Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Jedliczu (dalej SPG ZOZ).

 

 1. Osobą udzielającą teleporady może być lekarz/pielęgniarka/położna stosownie do swoich uprawnień i zakresu świadczonych usług.

 

 1. Pacjent dokonuje rezerwacji terminu teleporady telefonicznie, tj. ustala datę
  i godzinę z pracownikiem SPG ZOZ dzwoniąc pod numery telefonów:

Jedlicze – 13 43 520 31

Jaszczew – 13 43 122 08

Moderówka – 13 43 124 12

Potok – 13 43 606 06

 

 1. Lekarz/pielęgniarka/położna w wyznaczonym terminie skontaktuje się
  z Pacjentem telefonicznie na wskazany przez Pacjenta numer telefonu, przy czym teleporada jest realizowana nie później niż w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu zgłoszenia się Pacjenta telefonicznie.

 

 1. Pacjent ma prawo do zgłoszenia w trakcie teleporady woli osobistego kontaktu
  z personelem medycznym.

 

 1. Dopuszcza się możliwość przesyłania przez pacjentów informacji w formie graficznej lub tekstowej na adresy e-mail podane przez personel placówki podczas rejestracji bądź MMS na numer telefonu podany przez lekarza/pielęgniarkę/położną w trakcie teleporady.

 

 1. Przed udzieleniem teleporady lekarz /pielęgniarka/położna identyfikuje Pacjenta na podstawie otrzymanych danych od Pacjenta lub osoby rejestrującej Pacjenta tj.:

a)    imię i nazwisko Pacjenta

b)    numer PESEL Pacjenta

c)    adres zamieszkania Pacjenta

d)    w przypadku gdy Pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania.

 

II ZAKRES TELEPORADY

 1. Podczas teleporady lekarz może udzielić porady medycznej, zinterpretować wynik badania, udzielić informacji o przypisanych lekach, wystawić e-receptę, 
  e-skierowanie, e-zwolnienie, e-zlecenie na wyroby medyczne, a także wystawić dokumenty w formie papierowej do odbioru osobistego w Poradni (m.in. skierowania na badania diagnostyczne i laboratoryjne). Ponadto Pacjent informowany jest o możliwości założenia Internetowego Konta Pacjenta (IKP) oraz sposobie realizacji wyżej wymienionych e-dokumentów.

 

 1. Sposoby realizacji e-recepty, e-skierowania, e-zwolnienia, e-zlecenia na wyroby medyczne dostępne są na stronach:

a)    e-recepty: https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta/erecepta

b)    e-skierowania:https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto pacjenta/eskierowanie

c)    e-zlecenia na wyroby medyczne: https://pacjent.gov.pl/aktualnosci/zlecenia-na-wyroby-medyczne.

 

 1. Decyzję o wypisaniu e-recepty zawsze podejmuje lekarz/pielęgniarka udzielający teleporady. W przypadku wystawiania e-recepty na leki refundowane lekarz/pielęgniarka zweryfikuje ubezpieczenie zdrowotne
  w systemie eWUŚ, oraz uprawnienia do refundacji. W przypadku gdy NFZ nie potwierdzi ubezpieczenia lub pacjent nie posiada odpowiednich uprawnień, lekarz wypisze recepty z odpłatnością 100%.

 

 1. Jeśli stan zdrowia Pacjenta lub zgłoszony w trakcie teleporady problem medyczny tego wymaga, lekarz/pielęgniarka/położna może zdecydować
  o konieczności zgłoszenia się na wizytę lekarską przez Pacjenta osobiście, wezwania pogotowia lub uzyskania innej pomocy medycznej.

 

III REZYGNACJA / ANULOWANIE WIZYTY

 1. Lekarz/pielęgniarka/położna dokona trzech (3) prób połączenia się
  z Pacjentem w czasie przewidzianym i przekazanym Pacjentowi na odbycie teleporady w odstępie nie krótszym niż 5 min. Brak kontaktu z Pacjentem w ustalonym terminie teleporady skutkuje jej anulowaniem. W takich sytuacjach obowiązuje ustalenie nowego terminu teleporady przez Pacjenta dzwoniąc na podane wyżej numery telefonów.

 

 1. SPG ZOZ w Jedliczu nie ponosi odpowiedzialności za usterki techniczne, uniemożliwiające nawiązanie lub kontynuowanie połączenia, nie leżące po stronie SPG ZOZ w Jedliczu – wówczas ponowiona zostanie próba połączenia ale jedynie w ramach czasu przewidzianego na teleporadę.

 

 1. W przypadku odwołania teleporady ze strony SPG ZOZ, zostanie zaproponowany Pacjentowi inny dogodny termin na zrealizowanie teleporady.

 

 1. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia teleporady w dniu i o godzinie ustalonej z pacjentem z przyczyn leżących po stronie SPG ZOZ w Jedliczu (nieobecność lekarza, awaria sprzętu), SPG ZOZ skontaktuje się z pacjentem bezzwłocznie celem wyznaczenia nowego terminu teleporady.

 

 1. Osoba udzielająca teleporady ma obowiązek przed jej udzieleniem potwierdzić tożsamość Pacjenta na podstawie danych wskazanych w dokumentacji medycznej lub deklaracji wyboru.

 

 1. Osoba udzielająca teleporady ma obowiązek dokonania adnotacji
  w dokumentacji medycznej o realizacji świadczenia zdrowotnego w formie teleporady.

 

 1. Teleporady muszą być przeprowadzane w warunkach gwarantujących poufność, w tym zapewnienie braku dostępu osób nieuprawnionych do informacji przekazywanych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności w związku z udzieleniem teleporady
 2. W przypadku przekazywania informacji dotyczącej stanu zdrowia Pacjenta,
  w tym cyfrowego odwzorowania dokumentacji medycznej, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych, stosowane rozwiązania techniczno-organizacyjne służące zapewnieniu transmisji dokumentów elektronicznych
  w postaci graficznej i tekstowej, muszą zapewniać ich integralność oraz ochronę przed nieuprawnionym wykorzystaniem, przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utraceniem, zmodyfikowaniem, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem.

 

 1. Osoba udzielająca teleporady na podstawie badania podmiotowego i po analizie dostępnej dokumentacji medycznej Pacjenta, w tym udostępnionej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, musi ustalić czy:
  1. udzielenie świadczenia zdrowotnego, w tym ustalenie, czy teleporada jest wystarczająca dla problemu zdrowotnego będącego jej przedmiotem,
  2. poinformować Pacjenta o konieczności udzielenia świadczenia zdrowotnego w bezpośrednim kontakcie z Pacjentem, jeżeli charakter aktualnego problemu zdrowotnego uniemożliwia udzielenie świadczenia zdrowotnego w formie teleporady.

 

 

 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 1/2021
z dnia 1 luty 2021r. Dyrektora SPG ZOZ w Jedliczu w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedliczu

 

PODSTAWOWE ZASADY KORZYSTANIA Z TELEPORAD W RAMACH AOS

1.    W SPG ZOZ w Jedliczu lekarze specjaliści w ramach poradni specjalistycznych dostępnych w Przychodni mogą udzielać świadczeń w formie porady telefonicznej.

2.    Ze świadczenia w poradniach specjalistycznych (teleporad) skorzystać mogą Pacjenci kontynuujący opiekę w konkretnej poradni specjalistycznej zgodnie
z ustalonym planem leczenia i stanem klinicznym, którzy pozostają już pod stałą opieką specjalistów i wymagają okresowej kontroli.

3.    Celem skorzystania z teleporady w poradni specjalistycznej Pacjent dokonuje rezerwacji terminu teleporady telefonicznie, tj. ustala datę i godzinę
z pracownikiem SPG ZOZ dzwoniąc pod numer telefonu:

Jedlicze – 13 43 520 31

 1. Lekarz specjalista w wyznaczonym terminie skontaktuje się z Pacjentem telefonicznie na wskazany przez Pacjenta numer telefonu.
 2. Dopuszcza się możliwość przesyłania przez Pacjentów informacji w formie graficznej lub tekstowej na adresy e-mail podane przez personel placówki podczas rejestracji bądź MMS na numer telefonu podany przez lekarza w trakcie teleporady.
 3. Przed udzieleniem teleporady lekarz identyfikuje Pacjenta na podstawie otrzymanych danych od Pacjenta lub osoby rejestrującej Pacjenta tj.:

a)       imię i nazwisko Pacjenta

b)       numer PESEL Pacjenta

c)       adres zamieszkania Pacjenta

d)       w przypadku gdy Pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania.

 

II ZAKRES TELEPORADY

 1. Podczas teleporady lekarz może udzielić porady medycznej, zinterpretować wynik badania, udzielić informacji o przypisanych lekach, wystawić e-receptę,

e-skierowanie, e-zwolnienie, e-zlecenie na wyroby medyczne, a także wystawić dokumenty w formie papierowej do odbioru osobistego w Poradni (m.in. skierowania na badania diagnostyczne i laboratoryjne).

 

 1. Jeśli stan zdrowia Pacjenta lub zgłoszony w trakcie teleporady problem medyczny tego wymaga, lekarz może zdecydować o konieczności zgłoszenia się na wizytę lekarską przez Pacjenta osobiście, wezwania pogotowia lub uzyskania innej pomocy medycznej.

 

III REZYGNACJA / ANULOWANIE WIZYTY

 1. Lekarz dokona próby połączenia się z Pacjentem w czasie przewidzianym                 i przekazanym Pacjentowi na odbycie teleporady. Brak kontaktu z Pacjentem                  w ustalonym terminie teleporady skutkuje jej anulowaniem. W takich sytuacjach obowiązuje ustalenie nowego terminu teleporady przez Pacjenta dzwoniąc na podany wyżej numer telefonu.
 2. SPG ZOZ w Jedliczu nie ponosi odpowiedzialności za usterki techniczne, uniemożliwiające nawiązanie lub kontynuowanie połączenia, nie leżące po stronie SPG ZOZ w Jedliczu – wówczas ponowiona zostanie próba połączenia ale jedynie                   w ramach czasu przewidzianego na teleporadę.
 3. W przypadku odwołania teleporady ze strony SPG ZOZ, zostanie zaproponowany Pacjentowi inny dogodny termin na zrealizowanie teleporady.
 4. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia teleporady w dniu i o godzinie ustalonej z Pacjentem z przyczyn leżących po stronie SPG ZOZ w Jedliczu (nieobecność lekarza, awaria sprzętu), SPG ZOZ skontaktuje się z pacjentem bezzwłocznie celem wyznaczenia nowego terminu teleporady.
 5. Osoba udzielająca teleporady ma obowiązek przed jej udzieleniem potwierdzić tożsamość pacjenta na podstawie danych wskazanych w dokumentacji medycznej lub deklaracji wyboru.

 

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 1/2021 z dnia 1 luty 2021r. Dyrektora SPG ZOZ w Jedliczu w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedliczu

 

Ochrona danych osobowych podczas udzielania świadczenia
w formie teleporady

 1. Przed przystąpieniem do udzielenia teleporady, pacjent powinien zostać poinformowany o przetwarzaniu danych osobowych. Należy wskazać, iż klauzula informacyjna znajduje się na stronie zozjedlicze.bip.gov.pl w zakładce RODO,
  a jeżeli Pacjent poprosi o informację na temat przetwarzania danych osobowych, klauzulę należy odczytać.
 2. Lekarz powinien we własnym zakresie ocenić, czy osoba, z którą nawiązano połączenie, jest na pewno Pacjentem, któremu miała zostać udzielona teleporada.
 3. Lekarz powinien wybrać optymalny sposób weryfikacji, który pozwoli na rzetelne uprawdopodobnienie tożsamości rozmówcy. Lekarz może potwierdzić tożsamość Pacjenta w oparciu o informacje wskazane w dokumentacji medycznej. Dane te posłużyć mogą do zadania pytań kontrolnych (np. o numer PESEL, drugie imię lub datę urodzenia pacjenta), na podstawie których lekarz potwierdza tożsamości rozmówcy.
 4. Lekarz powinien zagwarantować, by teleporada udzielana była w warunkach zapewniających poufność rozmowy.
 5. W pomieszczeniu, w którym znajduje się lekarz udzielający teleporady, nie powinien przebywać nikt inny, chyba że jest to inny pracownik medyczny zaangażowany w udzielanie świadczenia telemedycznego lub inna osoba zaakceptowana przez Pacjenta (np. tłumacz). Analogicznie, kanał komunikacji wykorzystywany do połączenia powinien zapewniać, że dostęp do niego będą miały tylko osoby upoważnione do uczestniczenia w teleporadzie (nie powinno się więc wykorzystywać np. kont wspólnych).
 6. Pacjent powinien zostać poinformowany o tym, że w czasie rozmowy mogą paść informacje dotyczące stanu zdrowia – wobec czego powinien on zadbać
  o dyskretne warunki rozmowy.
 7. Jeżeli występuje ryzyko ujawnienia (lub doszło do ujawnienia) danych pacjenta, należy niezwłocznie poinformować Administratora danych oraz inspektora ochrony danych.

Przychodnia Rejonowa w Jedliczu

OŚRODEK ZDROWIA W JASZCZWI

PUNKT LEKARSKI W POTOKU

PUNKT LEKARSKI W MODERÓWCE

Gabinet Stomatologiczny