Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jedliczu

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jedliczu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jedliczu

 • Data publikacji strony internetowej:

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

 • Publikacje w formie plików PDF są częściowo dostępne. Na stronie zamieszczane są pliki w dwóch wersjach: PDF i DOC.

 • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:

 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Na stronie internetowej ZOZ Jedlicze można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: BARTOSZ KNAP

 • E-mail: biuro@gidsoft.pl 

 • Telefon: +48 661 681 679

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

 • Adres: https://www.rpo.gov.pl/

 • E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl

 • Telefon: 800 676 676

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.