ZOZ Jedlicze

Podstawowa opieka zdrowotna

Zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej

Podstawowa opieka zdrowotna (POZ) ma na celu:

  • zapewnienie opieki zdrowotnej nad świadczeniobiorcą i jego rodziną;
  • koordynację opieki zdrowotnej nad świadczeniobiorcą w systemie ochrony zdrowia;
  • ocenę potrzeb oraz ustalenie priorytetów zdrowotnych populacji objętej opieką oraz wdrażanie działań profilaktycznych;
  • rozpoznawanie, eliminowanie lub ograniczanie zagrożeń i problemów zdrowia fizycznego i psychicznego;
  • zapewnienie profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz promocji zdrowia dostosowanych do potrzeb różnych grup społeczeństwa;
  • zapewnienie edukacji świadczeniobiorcy w zakresie odpowiedzialności za własne zdrowie i kształtowanie świadomości prozdrowotnej.

Zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej:

Świadczeniodawca udzielający świadczeń z zakresu POZ jest obowiązany do zapewnienia świadczeniobiorcom postępowania diagnostyczno-leczniczego zgodnie z zakresem zadań określonym odpowiednio: dla lekarza POZ, pielęgniarki POZ, położnej POZ, w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 4 ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej.

W ramach umowy z Funduszem, świadczeniodawca zapewnia:

  • opiekę ambulatoryjną w miejscu udzielania świadczeń;
  • w przypadkach uzasadnionych medycznie, udzielanie świadczeń w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy.

Wykazy świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej określają przepisy wydane na podstawie art. 31d ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Na świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (NiŚOZ) Fundusz zawiera odrębną umowę.

Świadczeniodawca udzielający świadczeń z zakresu POZ jest obowiązany do informowania świadczeniobiorców o zasadach i organizacji NiŚOZ, w szczególności poprzez umieszczenie informacji w miejscu udzielania świadczeń i w siedzibie świadczeniodawcy. Osoba udzielająca świadczeń opieki zdrowotnej poza siedzibą świadczeniodawcy i jednostkami organizacyjnymi świadczeniodawcy korzysta z ochrony prawnej przewidzianej w Kodeksie karnym dla funkcjonariuszy publicznych.

Lokalizacje

Ze świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej lekarzy można skorzystać w tych lokalizacjach:
Przejdź do treści